LICENCJA

Artykuł 1. DEFINICJE POJĘĆ.

 • § 1
  Stronami Umowy są Licencjodawca i Licencjobiorca.

 • § 2
  Licencjodawca oświadcza, iż jest kompozytorem Utworów Muzycznych umieszczonych na portalu muzykadoreklamy.pl lub aranżerem, wykonawcą tych Utworów Muzycznych, których prawa autorskie już wygasły.

 • § 3
  Przedmiotem Umowy jest udzielenie odpłatnej niewyłącznej Licencji na wykorzystanie utworu muzycznego w pojedyńczej Produkcji Licencjobiorcy na określonych polach eksploatacji na rzecz Licencjobiorcy przez Licencjodawce.

Artykuł 2. STRONY UMOWY, PRZEDMIOT UMOWY

 • § 1
  Stronami Umowy są Licencjodawca i Licencjobiorca.

 • § 2
  Licencjodawca oświadcza, iż jest kompozytorem Utworów Muzycznych umieszczonych na portalu muzykadoreklamy.pl lub aranżerem, wykonawcą tych Utworów Muzycznych, których prawa autorskie już wygasły.

 • § 3
  Przedmiotem Umowy jest udzielenie odpłatnej niewyłącznej Licencji na wykorzystanie utworu muzycznego w pojedyńczej Produkcji Licencjobiorcy na określonych polach eksploatacji na rzecz Licencjobiorcy przez Licencjodawce.

Artykuł 3. ZAKRES UDZIELANEJ LICENCJI

§ 1

Licencja ta obejmuje nastąpujące pola eksploatacji:

 • spoty reklamowe/reklamy tv emitowane w telewizjach o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, światowym, ogólnokrajowym
 • spoty reklamowe emitowane w rozgłośniach radiowych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, światowym, ogólnokrajowym
 • spoty reklamowe zarówno wizualne jak i dźwiękowe emitowane w internecie
 • spoty reklamowe emitowane w salach kinowych, telebimach oraz w innych miejscach publicznego odtwarzania bez ograniczeń widzów
 • prezentacje multimedialne odtwarzane na targach i pokazach produktów, odtwarzane w internecie , emitowane w stacjach telewizyjnych, kinach
 • filmy korporacyjne, filmy firmowe, prezenacje produktów
 • programy telewizyjne i radiowe o zasięgu światowym, ogólnokrajowym i regionalnym także czołówki, jingle, przerywniki
 • filmy dokumentalne, filmy fabularne, produkcje i formy filmowe emitowane w stacjach telewizyjnych, kinach, internecie, o zasięgu światowym, ogólnokrajowym i regionalnym
 • strony internetowe, animacje flash , inne formy promocji i reklamy w internecie
 • filmy na youtube i innych stronach umożliwiających prezentacje audio i wideo zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych
 • pokazy mody, sztuki teatralne komercyjne jak i nie komercyjne
 • tła w centralach telefonicznych, dzwonki w telefonach
 • gry komputerowe, wszelkiego rodzaju aplikcaje bez ograniczeń w ilości produkcji i sprzedaży
 • audio booki, czytane książki, bajki dla dzieci
 • filmy i produkcje audio umieszczane na płytach CD, DVD, Blue Ray oraz innych fizycznych nośnikach cyfrowych o dowolnym nakładzie
 • odtwarzanie na projektorach, w salach kinowych, monitorach LCD, telewizorach i innych bez ograniczeń w ilości widzów

§ 2
Licencja zezwala na:

 • sprzedaż Produkcji Licencjobiorcy
 • wykorzystanie Utworu Muzycznego w pojedynczej Produkcji Licencjobiorcy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
 • emisje Produkcji Licencjobiorcy w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych na terenie całego świata, sieciach telewizji kablowych, internecie
 • odtwarzanie Produkcji Licencjobiorcy w salach kinowych, ekranach LCD, telebimach
 • wykorzystanie Utworu Muzycznego w Produkcji Licencjobiorcy na polach eksploatacji wymienionej w Artykule 3 §1.

§ 3
Licencja nie zezwala na:

 • udostępnianie, sprzedaż Utworu Muzycznego jak samodzielnego elementu nie będącego częścią Produkcji Licencjobiorcy
 • wykorzystanie Utworu Muzycznego w wielu Produkcjach Licencjobiorcy
 • publikację, przekazywanie osobom trzecim Utworu Muzycznego jak samodzielnego elementu nie będącego częścią Produkcji Licencjobiorcy
 • wykorzystywanie Utworu Muzycznego jako samodzielnego Utworu Muzycznego nie będącego częścią Produkcji Licencjobiorcy
 • wykorzystywanie Utworu Muzycznego jako część zbioru muzyki przeznaczonej do przekazywania lub sprzedaży
 • wykorzystywanie Utworu Muzycznego w Produkcji Licencjobiorcy obrażającej godność człowieka lub promującej negatywne wartości np. w filmach pornograficznych, w produkcjach promujących przemoc, okultyzm, kult szatana

Artykuł 4. NABYCIE LICENCJI

 • § 1
  Po uiszczeniu przez Licencjobiorce Zapłaty Za Licencję za konkretny Utwór Muzyczny Licencjodawca udziela niewyłącznej, bezterminowej licencji na wykorzystanie tego Utworu Muzycznego w pojedynczej Produkcji Licencjobiorcy bez ograniczeń czasowych.
 • § 2
  Licencja zostaje udzielona na dane Licencjobiorcy wpisane po uiszczeniu Zapłaty Za Licencję, które Licencjobiorca wpisał w specjalnie wyświetlonym formularzu. W przypadku braku wypełnienia formularza, dane Licencjobiorcy zostają pobrane z danych konta, z których została wykonana Zapłata Za Licencję. 
 • § 3
  Licecjobiorca oświadcza, iż wraz z uiszczeniem Zapłaty Za Licencję zgadza się z postawieniami niniejszej umowy. Licencjobiorca jeżeli wyrazi taką potrzebę wkrótce po uiszczeniu Zapłaty Za Licencję otrzyma faktura VAT będący potwierdzeniem zakupu Licencji. Licencjobiorca zezwala na wystawienie rachunku przez Licencjodawcą bez podpisu Licencjobiorcy, zgadza się również na otrzymanie tylko i wyłącznie elektroniczej wersji rachunku. 
 • § 4
  Licencjobiorca oświadcza, iż zapoznał się z jakością i treścią Wersji Demo Utworu Muzycznego i na tej podstawie oświadcza, iż rezygnuje z przysługującego mu prawa do rozwiązania ninieszej umowy na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271). 
 • § 5
  Licencjodawca oświadcza, iż ma prawo do udzielania licencji niewyłącznej dla Utworów Muzycznych umieszczonych na stronie muzykadoreklamy.pl. 
 • § 6
  Licencjobiorca może przekazać swojemu klentowi otrzymaną Licencję wraz z Produkcją Licencjobiorcy, nie może natomiast przekazać Licencji do samego Utwory Muzyczengo.

Artykuł 5 FAKTURY

 • § 1
  Licencjobiorca uiszczając Zapłatę Za Licencję zgadza się na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. 
 • § 2
  Jeżeli Licencjobiorca deklaruje chęć otrzymania faktury musi zaraz po zakupie wypełnić formularz z danymi na które faktura VAT ma być wystawiony. Jeżeli dane będą niekompletne lub Licencjobiorca nie wypełni formularza faktura VAT nie zostanie wystawiona. Jeżeli Licencjobiorca nie otrzyma rachunku mimo, iż wypełnił formularz, proszony jest o kontakt na maila: afr.aimart@gmail.com

Artykuł 6. KOŃCOWE USTALENIA

 • § 1
  Istnieje możliwość rozwiązania umowy w przypadku naruszeń któregokolwiek z jej postanowień w terminie 14 dni od daty naruszenia postanowienia. Zapłata Za Licencję w przypadku rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie podlego zwrotowi. 
 • § 2
  W sprawach nie unormowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Autorskich i Pokrewnych, Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujących przepisów. 
 • § 3
  Umowę sporządzono w formie elektronicznej dostępnej online. Na życzenie klienta przesyłamy papierową wersję umowy. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. 
 • § 4
  Ewentualne spory powstałe w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd o lokalizacji właściwej dla siedziby Licencjodawcy.